Certificate Cover:

"A" certificate sticker: "Parachutist"

"B" certificate sticker: "Freefall Parachutist"

"C" certificate sticker: "Experienced Parachutist"

"D" certificate sticker: "Senior Parachutist"